Sunday, 20 July 2008

見 工 面 試 八 大 難 題

見 工 面 試 八 大 難 題
「公司點解要請你?」
「你有咩條件係唔適合我公司?」
「你的優點&你的缺點?」
「你覺得自己點樣勝任呢份工?」
「你覺得你會有咩『前景』?」
「之前份工做咩辭職唔做?」
「 點 解 你 次 次 份 工 都 做 唔 耐 ? 」
「 如 果 要 OT , 你 每 日 最 多 可 以 OT 到 幾 點 ? 」

from : http://lady.atnext.com/forum/msgboard_messages.cfm?category_id=CAREER&topic_id=10830359

No comments: